Biograd summer 2806 2018 web banner

NATJEČAJ za davanje na korištenje javne površine za obavljanje zabavne djelatnosti (dječji vlakić)

Objavljeno: Utorak, 14. lipnja 2016. 13:25

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine radi obavljanja zabavne djelatnosti ( dječji vlakić ) KLASA: 363-02/16-04/47, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 14. lipnja 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje

NATJEČAJ

 

za davanje na korištenje javne površine za obavljanje zabavne djelatnosti ( dječji vlakić )

I.

 

1.Daje se na korištenje javna površina radi postavljanja pokretne naprave, kako slijedi:

 

  Lokacija: Oznaka lok: Djelatnost: Vremenski period: Površina: Početna cijena:
1. dio č.k.br. 3200/1 k.o. Biograd DV-1 zabavne djelatnosti-dječji vlakić

15.06.-15.09.2016.

15.06.-15.09.2017.

15.06.-15.09.2018.

4x3 m 5.000,00 kn

 

Predmetna lokacija prikazana je na planu koji čini sastavni dio ovog natječaja.

 

Cijena koja se postigne nakon provedbe natječaja ( porez ) plaća se unaprijed za svaku sezonu.

 

II.

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:

 • naziv ponuditelja, OIB, adresu i kontakt broj
 • preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba
 • preslik rješenja o upisu u registar obrtnika ( preslik obrtnice ) ili preslik rješenja o upisu u sudski registar ( pravne osobe )
 • oznaku lokacije za koju se dostavlja ponuda
 • visinu ponuđene cijene
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini
 • potvrde da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama u (su)vlasništvu Grada Biograda na Moru ( BOŠANA d.o.o. i  Komunalac d.o.o. ).

Jamčevina se određuje u iznosu od 25% od početne cijene određene u natječaju. Ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru Broj: IBAN: HR8323300031802200009, poziv na broj HR68, 5738-OIB ( ponuditelja ).

 

Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, nema pravo na povrat jamčevine.

 

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u najkasnije u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana okončanja natječajnog postupka, a natjecateljima koji su uspjeli u natječaju jamčevina se uračunava prilikom obračuna i donošenja rješenja o porezu na korištenje javne površine.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

III.

 

Predmetni natječaj provodi Povjerenstvo od tri člana kojeg imenuje gradonačelnik grada Biograda na Moru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dužno je u roku od tri ( 3 ) dana od isteka roka za prijavu dostaviti gradonačelniku zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda, a gradonačelnik o prispjelim ponudama odlučuje u daljnjem roku od osam ( 8 ) dana.

 

Gradonačelnik Grada Biograda na Moru između potpunih i pravovremenih ponuda bira najpovoljnijeg ponuditelja po kriteriju visine ponuđene cijene.

IV.

 

Izabrani najpovoljniji ponuditelj je dužan, na vlastiti zahtjev, od nadležnog odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru ishoditi odobrenje, tj. rješenje za utrvrđivanje poreza na korištenje javne površine u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana dostave odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na korištenje javne površine kao i pravo na povrat uplaćene jamčevine, slijedom čega gradonačelnik može uz prethodnu obavijest istu javnu površinu dodijeliti drugoj zainteresiranoj osobi, odnosno prvom slijedećem najpovoljnijem ponuditelju ukoliko je njegova ponuda niža do 10% u odnosu na najpovoljniju ponudu, a u slučaju veće razlike može raspisati novi natječaj.

 

V.

 

Ponude se primaju u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, a dostavljaju se na adresu : GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, Biograd na Moru- u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave – NE OTVARAJ“.

 

VI.

 

Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5., dana 24. lipnja 2016. godine, u 10.00 sati.

 

Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo kojeg čine:

 

 1. Renata Mršić
 2. Žaklin Krstinić
 3. Hrvoje Raspović

Otvaranju ponuda može pristupiti zakonski zastupnik ili punomoćnik natjecatelja uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

 

VII.

 

Grad Biograd na Moru zadržava pravo da u skladu sa svojim interesom ne sklopi ugovor ni sa jednim ponuditeljem.GRADONAČELNIK

Ivan Knez, dipl. ing.

Dodatne informacije

 • Trajanje: 14.06.2016 - 14.06.2016

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA