Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga grada, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad u skladu sa Zakonom i drugim propisima, Odlukom o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2014.) ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja Pročelnica:
Suzana Horvat Kolanović, dipl. iur.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci i pododsjeci, kako slijedi:

1. Odsjek za gospodarstvo i financije

Martina Mrkić, dipl. oec.
Voditeljica Odsjeka za gospodarstvo i financije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sandra Došen, dipl. oec.
Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nikola Mikulić, mag. oec.
Viši stručni suradnik za naplatu
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vesna Baričić, bacc. oec.
Viši referent za naplatu
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ivana Vanjak, bacc. oec.
Viši referent za naplatu
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tamara Klinac
Referent-financijski knjigovođa
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Lindica Pešić
Referent za naplatu
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zlata Dragović
Računovodstveni referent - likvidator
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za gospodarstvo i financije obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove:

  • izrada prijedloga nacrta proračuna i proračunskih dokumenata, izrada prijedloga nacrta akata iz područja proračuna, proračunskih prihoda i izdataka, izrada godišnjih i polugodišnjih izvješća i drugih proračunskih podataka gradskim, županijskim, državnim i revizorskim tijelima, praćenje ostvarivanja proračuna i financijskog stanja Grada, praćenje izvršenja proračuna, izrada prijedloga nacrta akata kojima se utvrđuju gradski porezi i druge financijske obveze, utvrđivanje politike planiranja i ostvarivanja prihoda Grada, praćenje i planiranje kreditnih obveza Grada, predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti proračuna, nadzora nad korištenjem proračunskih sredstava u skladu s propisima i aktima Grada, predlaže kriterije za financiranje programa proračunskih korisnika (ustanove i udruge) i drugih proračunskih izdataka te praćenje izvršenja tih programa, vođenje knjigovodstvene evidencije proračuna o svim računima koji čine proračun s poslovima financijskog poslovanja, likvidature, vrši obračun i isplatu plaća službenika i namještenika, vodi blagajničko poslovanje, vođenje knjigovodstvene evidencije o imovini Grada, kontrola računovodstvene i financijske dokumentacije te način utroška, namjenu i visinu utroška proračunskih sredstava, kontrolira usklađenost poslovanja Grada i proračunskih korisnika sa zakonskim propisima te pravodobno izvještavanje nadležnih državnih tijela, poslovi praćenja naplate prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, najma stanova, zakupa poslovnog prostora, vodoslivne naknade, spomeničke rente, poduzima mjere za naplatu istih, priprema postupak utuženja, rješava po prigovorima na izdana rješenja, vrši poslove u svezi dobivanja financijskih sredstava za kreditiranje kapitalnih projekata u Gradu, financiranje političkih stranaka, poslove materijalnog i financijskog poslovanja Grada; praćenje i analiziranje stanja u području gospodarstva, predlaže mjere za poticanje razvoja gospodarskih subjekata te sufinanciranje različitih razvojnih projekata, osigurava uvjete za poticanje i razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva te provodi program njihova kreditiranja, provodi edukativne programe za obrtništvo, malo poduzetništvo i nezaposlene, pruža savjetničke usluge zainteresiranim poduzetnicima, osmišljava i vrši promidžbu gospodarskih potencijala Grada u tuzemstvu i inozemstvu te pružanje informativnih usluga zainteresiranim ulagačima, surađuje sa ustanovama koje se bave razvojem gospodarskih djelatnosti te sudjeluje u izradi zajedničkih programa u cilju rješavanja problema u gospodarstvu, provodi postupak za procjenu štete i naknadu iste kod proglašenja elementarnih nepogoda, prati i analizira stanje u turizmu te surađuje sa turističkom zajednicom Grada, osigurava promidžbu Grada u zemlji i inozemstvu naročito u manifestacijama u kojima je Grad organizator ili suorganizator, određuje radno vrijeme ugostiteljskih i trgovačkih objekata, zaštita potrošača.

2. Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Davor Ivanović, dipl. ing. građ.
Voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Hrvoje Raspović, dipl. ing. prom.
Viši stručni suradnik za tehničke poslove
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove:

  • praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata, pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta), pripremu i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata, suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave, osigurava uvjete za provedbu programa mjera zaštite okoliša, te provodi i druge mjere u skladu sa Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ovo područje, praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga Grada za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku, organiziranje i provedba poslova javne nabave, roba i usluga kojih je naručitelj Grad Biograd na Moru, a koji obuhvaćaju: poslove pripremanja natječaja i natječajne dokumentacije, vođenje evidencije javne nabave i potrebe objave, koordinaciju u odnosu na izradu Plana nabave za sve upravne odjele te praćenje realizacije poslova obuhvaćenim Planom nabave.


3. Odsjek za upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav

Renata Mršić, dipl. iur.
Voditeljica Odsjeka za upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Branko Iveljić, dipl. iur.
Viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Žaklin Krstinić, ing. arh.
Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i javne površine
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Bernard Vlaović, ing. građ.
Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i javne površine
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Damir Morožin
Referent-komunalno-prometno-poljoprivredni redar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove:

  • imovinsko-pravni poslovi i priprema zemljišta, redovno korištenje objekata u vlasništvu Grada i briga o gradskoj imovini, priprema i provođenja odluka i drugih općih akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika koje se odnose na promet i upravljanje gradskim nekretninama, vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Grada,  te provođenje akata u zemljišnim i katastarskim knjigama, kao i druge poslove upravljanja gradskom imovinom, funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju  pojedine komunalne djelatnosti, donošenje i provedba programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te utvrđivanje obveznika komunalnog doprinosa, kao i provođenje komunalnog reda, uređenje prometa na području Grada i autotaksi prijevoz, koordinacija sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke,  kupališta, more i dr.), investicijsko održavanje imovine Grada.

4. Odsjek za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu

Nevenka Lukin, dipl. iur.
Voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Drina Bešenić, bacc. comm.
Viši referent za administrativnu potporu
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu obavlja sljedeće upravne, stručne i druge poslove:

  • praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač i vlasnik i predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjela sredstava proračuna Grada odobrenih za programe, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna te izrada strateških dokumenata kulturne politike Grada, praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, kao i sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad, te sudjelovanje, poticanje, prezentiranje i razvoj kulturnog stvaralaštva i specifičnih potreba mladih, zaštita životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, poticanje i potpora humanitarnih aktivnosti, osiguravanje racionalnog i učinkovitog korištenja resursa iz državnih i humanitarnih izvora za socijalne programe, kao i na zdravstvenu zaštitu, osiguravanje uvjeta za zadovoljavanje potreba stanovnika Grada u području predškolskog odgoja i školstva, športa i tehničke kulture (poticanje i promicanje športa, poslovi i zadaće u svezi s programom javnih potreba Grada u športu, raspodjeli sredstava proračuna koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, športsko-rekreacijske aktivnosti građana, osoba s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom), protupožarnu i civilnu zaštitu.
    U Odsjeku za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu obavljaju se i poslove koji se odnose na: pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela, kao i drugi stručni i tehnički poslovi za rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i vijećnika, stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Gradonačelnika i mjesnih odbora, stručni i administrativno-tehnički poslovi iz područja radnih odnosa službenika i namještenika upravnih tijela Grada, kao i poslovi suradnje sa drugim lokalnim jedinicama u Republici Hrvatskoj i drugim državama.

4.1. Pododsjek za opće poslove pisarnice i arhive

Zoran Matić, upr. pr.
Voditelj Pododsjeka za opće poslove pisarnice i arhive
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ana Nimac
Administrativni referent – tajnik
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Milka Tudorović
Namještenik za poslove umnažanja, slaganja materijala i dostave pošte
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru